Vedtægter

Vedtægter for Sydvestmors børnehave og vuggestue

§ 1 navn og hjemsted

Institutionens navn:            Sydvestmors Børnehave og Vuggestue

Institutionen drives fra:      Bygninger ejet af Morsø Kommune og lejet af Hvidbjerg Beboerforening

Adresse                               Næssundvej 325, 7960 Karby

Tlf.:                                     97761299

SE nr:                                  21018171

Hjemmeside                       www.svmbv.dk

Email                                bhvg@outlook.dk 

                                          §2 formål

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn i alderen 0-6 år i forhold til dagtilbudsloven § 20,

Det er endvidere institutionens formål at være et alternativ til de eksisterende kommunale institutioner, samt at være til gavn for børn og forældre i Morsø kommune. Institutionen skal være et sikkert fristed, hvor der er fokus på trivsel, læring, udfoldelsesmuligheder, sammenhold og udfordringer for børnene.

§3 valg af bestyrelse

Institutionens bestyrelse består af 4 til 6 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. En person kan kun vælges i bestyrelsen såfremt vedkommende har et eller flere børn i institutionen. Et bestyrelsesmedlem udtræder, når barnet udmeldes af institutionen. I så fald indtræder 1. suppleant i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan dog færdiggøre sin valgperiode selvom vedkommendes barn ikke er i institutionen længere, såfremt der er enighed om det i bestyrelsen. Ligeledes kan en person godt vælges ind i bestyrelsen, hvis vedkommende har et barn, der starter i institutionen inden for få måneder.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer er det kun forældre til børn der går i Sydvestmors Børnehave og vuggestue der har stemmeret.

Personale ansat i institutionen, kan ikke vælges ind i bestyrelsen, ligeledes kan personalets ægtefælle/samlever ikke vælges ind i bestyrelsen. Der kan kun indvælges et bestyrelsesmedlem pr. husstand. Valgperioden er på 2 år.  Der vælges 2 til 3 suppleanter på generalforsamlingen. Suppleanterne er valgt for 1 år af gangen.

Leder og medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsesmøderne. Lederen har stemmeret men det har medarbejderrepræsentanten ikke. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen afgår med skiftevis 3 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Ethvert afgået medlem og revisor kan forlange sig fritaget for valg i lige så lang tid, som vedkommende har fungeret i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det tilstræbes at formand og næstformand ikke er på valg samme år. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til Forvaltningsloven og Straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

§4 ledelse

Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar og det økonomiske ansvar. Institutionens leder varetager under ansvar for bestyrelsen den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsesmedlemmer og forældre gruppen hæfter ikke personligt for børnehavens eventuelle gæld. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale indenfor de rammer der gives i Morsø Kommune for private daginstitutioner, samt inden for de af budgetter givne rammer. Lederen af institutionen skal være pædagogisk uddannet.

Tegnings- og juridiskansvarlig er den til en hver tid siddende bestyrelsesformand.

§5 dagsorden til generalforsamling

Institutionen afholder hvert år ordinær generalforsamling inden 1. marts med følgende dagsorden:

  1. valg af dirigent og referent
  2. formanden og lederens beretning
  3. kassererens beretning/godkendelse af regnskab
  4. gennemgang af budgetter for indeværende år
  5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. valg af revisorer
  7. behandling af indkomne forslag
  8. evt.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved brev til forældre senest 14 dage forud for generalforsamlingen.

§6 generalforsamling

Generalforsamlingen er institutionernes øverste myndighed, og er beslutningsdygtig når den er lovlig indvarslet. Kun den kan give, ændre elle ophæve vedtægter. Forslag til ændringer af vedtægter samt øvrige forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før mødet. Et forslag er vedtaget med almindeligt stemmeflertal af de på mødet fremmødte medlemmer. Dog kan ændring af vedtægter kun ske ved 2/3 flertal af de fremmødte. Afstemningen om forslag kan ske skriftligt, såfremt et medlem anmoder om det.

Nedlæggelse af institutionen skal forlægges 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Afstemningen herom skal være skriftligt og for vedtagelse kræves mindst 2/3 dels stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer på begge generalforsamlinger.

§7 ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen ønsker det eller ved skriftlig anmodning fra mindst 1/3 del af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsling som ordinær generalforsamling.

§8 regnskabsår

Institutionens regnskabs år er fra 1. januar til 31. december.

§9 forældrebetaling

Bestyrelsen for institutionen fastsætter forældrebetalingens størrelse. Forældrebetalingen kan ikke overstige forældrebetalingen i et tilsvarende kommunalt pasningstilbud. Der ydes søskenderabat samt nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen jf. dagtilbudsloven.

§10 indmeldelse

Indmeldelse i institutionen sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret. Der kan ved indmeldelse endvidere tages hensyn til børnegruppens sammensætning (f. eks alder).

§11 udmeldelse

Opsigelsen eller udmeldelse kan tidligst ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt efter henvendelse fra bestyrelsen ved månedens udgang. Orientering vedrørende konkrete udeblevne betalinger vedrører kun den daglige leder, formanden og den betalingsansvarlige. Hvis forældrebetalingen trods gentagne henvendelser udebliver, skal forældrebestyrelsen orienteres og træffe afgørelse om evt. opsigelse.

§12 åbningstider

Bestyrelsen fastsætter sammen med den daglige leder den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid, der svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilskud.

§13 overskud

Et evt. overskud anvendes i Sydvestmors børnehave og vuggestue.

§14 nedlæggelse

Ved eventuel nedlæggelse af foreningen skal generalforsamlingen afgøre, hvad en eventuel formue skal anvendes til. Formuen kan ikke deles mellem medlemmerne, men skal anvendes til et lignende socialt formål.

Vedtægt af 10.2.2014