Velkomst

Modtagelse af ny studerende

– Vi har fokus på forskelligheder som en styrke.

– Alle medarbejdere har et ansvar for den studerendes læring.

– Vejlederen har det overordnede ansvar for at understøtte og guide den studerende i dets kompetence, videns- og færdighedsmål fra uddannelsesstedet.

– Der kan gives mere information om studerendes praktik forløb på p- møder af vejleder eller studerende. 

– Besøg af den studerende og introduktion af institutionens personalet.

– Godmorgen og på gensyns hilsner prioriteres højt i huset.  

– Rundvisning i huset. 

– Læreplanstemaer og sikkerhedsforanstaltninger i institutionen beskrives og vejledningstimer pr. uge eller 14. dag tilbydes. 

– Research dage – diverse papir udleveres til den studerende – P-møde seddel, Personalehåndbog, arbejdsplan, årshjul og praktikbeskrivelsen. 

– Forventningsafstemning mellem studerende og institutionen afholdes mellem den studerende og vejlederen.

– Mundtlig beskrivelse af hverdagens aktiviteter og rutiner (samt skriftlig beskrivelse i Personalehåndbogen).

– Ansættelseskontrakt, tavshedspligt og børneattest håndteres af leder på kontoret. 

– Den studerende tilbydes en samtale med lederen om generel trivsel og ledelsesopgaver. 

– Studiedagene passes af den studerende og vejlederen og nødvendige papir/ opgaver udføres og afleveres. 

– 2/3 del udtalelsen udfyldes af vejlederen og diskuteres med den studerende inden 2/3 dels samtalen med studievejlederen. 

– Praktikken afsluttes med prøve. 

– Vejlederen laver en udtalelse til den studerende om praktikforløbet. 

– Den studerende får udleveret et evalueringsskema, hvorpå institutionen og vejleder kan forbedre deres praksis.